Xem ngay
sale image

Số hạt trên vòng đeo tay phong thuỷ bao nhiêu là đúng?

12:26 03/05/2018

Bạn chuẩn bị mua vòng tay đá phong thủy và muốn biết số hạt trên vòng đeo tay phong thuỷ có 14 hạt, 16 hạt, 18 hạt, 19 hạt hay thậm chí là 25 hạt có ý nghĩa gì với cung mệnh năm sinh của mình? Số hạt vòng tay phong thủy rất quan trọng, nếu bạn chọn được mẫu đá hợp mệnh mà không đúng số hột cũng là điều không nên.

Số hạt trên vòng đeo tay phong thuỷ có quan trọng?

Có thể nói số hạt trên vòng đeo tay phong thuỷ cực kỳ quan trọng khi bạn quyết định mua vòng tay đá phong thủy hợp với cung mệnh của mình. Nếu như bạn đã hao tâm tổn sức tìm hiểu tất cả các loại đá, mà đá cũng như chọn được cho mình một màu đá ưng ý nhất, hợp với cung mạng của mình nhất mà bỏ qua việc đếm số hạt trên vòng tay của mình cũng xem như bạn chưa làm gì cả trong quá trình chọn lựa chiếc vòng cho mình.

Số hạt trên vòng đeo tay phong thuỷ

Vậy số lượng hạt vòng tay phong thủy có ý nghĩa gì, có đúng là số lượng hạt quyết định đến công dụng phong thủy của vòng tay mà bạn đeo như thế nào?

Khi tìm hiểu về lịch sử ra đời của chiếc vòng tay phong thủy có thể nói đây là một vật trang sức có lịch sử từ rất lâu. Hình ảnh đầu tiên mọi người thường thấy chính là trên tay đức phật thích ca khi ngài niệm phật thường lẩy ngón tay trên từng hạt. Có sự khác biệt chính là trang hạt của ngài không phải bằng đá mà bằng gỗ thô sơ mộc mạc hơn rất nhiều. Tên của chiếc vòng mà đức Phật sử dụng theo tên gọi của phật giáo là Niệm Châu – Hạt dùng cùng với niệm.

Sự tích về chiếc vòng của đức Phật cũng có một truyền thuyết riêng kể về ý nghĩa của vòng tay này. Khi đi ngang qua nước Triều Tiên (trước đây gọi là Cao Ly) ngài được nghe về tâm nguyện của đức vua xứ này nói về những ưu phiền mà ông đang mang phải. Đức Phật đưa ra một lời khuyên với nhà vua “Nếu ngài muốn thân tâm không tán loạn, trong lòng thanh tịnh, khi chết đi sẽ được đầu thai đến cõi Diệm Thiên Thứ Ba thì hãy chuyên tâm niệm phật mỗi ngày, khi niệm phật nhà vua hãy sử dụng tràng hạt có 108 hạt để lần trên ngón tay tất sẽ thành tâm nguyện và giải hết được ưu phiền trong ngài.”

Sau khi áp dụng thử theo lời khuyên của đức Phật nhà vua cảm thấy tâm hồn thanh tịnh, giải được rất nhiều ưu phiền ngài mang bấy lâu nay liền ban lệnh chế tác thêm 1000 chuỗi hạt đẻ ban tặng cho các cung tần, hoàng thân quốc thích và quan lại trong triều và căn dặn mọi người nên làm theo lời khuyên của đức Phật dành cho mình.

Sự tích này mọi người có thể thấy được trích dẫn trong quyển kinh “mộc hoạn tử kinh” – đây cũng là trích dẫn xa xưa nhất đề cập đến vòng tay phong thủy và giải thích nguồn gốc ra đời của nó.

Vòng đeo tay 108 hạt có ý nghĩa gì?

Theo kinh pháp nhà Phật không chỉ có loại 108 hạt mà còn có những loại với số hạt khác nhau và tương ứng với các loại kinh khác nhau:

 • 1.080 hạt dùng khi tụng/niệm Kim cương đỉnh Du già niệm châu kinh. 1.080 hạt biểu thị cho thập giới, mỗi giới có 108 phiền não, hợp thành 1.080 phiền não. Thập giới biểu thị cho 10 thế giới mê và ngộ, có thể phân thành 10 loại như sau:
  • (1) Cõi địa ngục
  • (2) cõi quỷ đói
  • (3) cõi súc sinh
  • (4) cõi Atula
  • (5) cõi người
  • (6) cõi trời
  • (7) cõi Thanh Văn
  • (8) cõi Duyên Giác
  • (9) cõi Bồ Tát
  • (10) cõi Phật.
 • 108 hạt dùng khi tụng/niệm Mộc hoạn tử kinh, Hiệu lượng sổ châu công đức kinh, Kim cương đỉnh Du già niệm châu kinh, Đà la ni tập kinh, Văn Thù nghi quỹ kinh. Chuỗi niệm châu có 108 hạt là loại thường thấy nhất, biểu thị cho sự cầu chứng 108 Tam muội, đoạn trừ 108 phiền não, từ đó khiến cho thân tâm đạt đến trạng thái tịch tĩnh.
 • 54 hạt dùng khi tụng/niệm Hiệu lượng sổ châu công đức kinh, Kim cương đỉnh Du già niệm châu kinh, Văn Thù nghi quỹ kinh. 54 hạt biểu thị cho 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát. Trong đó bao gồm: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, lại cộng thêm tứ thiện căn vị.
  • Thập tín: (1) Tín tâm, (2) niệm tâm, (3) tinh tiến tâm, (4) tuệ tâm, (5) định tâm, (6) bất thoái tâm, (7) hộ pháp tâm, (8) hồi hướng tâm, (9) giới tâm, (10) nguyện tâm.
  • Thập trụ: (1) Sơ phát tâm trụ, (2) trì địa trụ, (3) tu hạnh trụ, (4) sinh quý trụ, (5) phương tiện cụ túc trụ, (6) chính tâm trụ, (7) bất thoái trụ, (8) đồng chân trụ, (9) vương tử trụ, (10) quán đỉnh trụ.
  • Thập hạnh: (1) Hoan hỷ hạnh, (2) nhiêu ích hạnh, (3) vô sân hận, (4) vô tận hạnh, (5) ly si loạn hạnh, (6) thiện hiện hạnh, (7) vô trước hạnh, (8) tôn trọng hạnh, (9) thiện pháp hạnh, (10) chân thực hạnh.
  • Thập hồi hướng: (1) Cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng, (2) bất hoại hồi hướng, (3) đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, (4) chí nhất thiết xứ hồi hướng, (5) vô tận công đức tạng hồi hướng, (6) tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, (7) tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng, (8) chân như tướng hồi hướng, (9) vô phược vô trước giải thoát hồi hướng, (10) pháp giới vô lượng hồi hướng.
  • Thập địa: (1) Hoan hỷ địa, (2) ly cấu địa, (3) phát quang địa, (4) diệm tuệ địa, (5) nan thắng địa, (6) hiện tiền địa, (7) viễn hành địa, (8) bất động địa, (9) thiện tuệ địa, (10) pháp vân địa.
  • Tứ thiện căn: Chỉ trước khi kiến đạo, quán Tứ đế và tu hành 16 hạnh tướng để đạt đến 4 giai vị tu hành vô lậu thánh vị, bao gồm: (1) Noãn vị, (2) định vị, (3) nhẫn vị, (4) thế đệ nhất vị.
 • 42 hạt dùng khi tụng/niệm Đà la ni tập kinh. 42 hạt biểu thị cho 42 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác.
 • 36 hạt dùng khi tụng/niệm Văn thù nghi quỹ kinh. 36 hạt không có hàm nghĩa chính xác, thông thường để tiện cho việc mang theo bên mình, chia 108 hạt thành 3 chuỗi, mỗi chuỗi 36 hạt. Trong đó, hàm chứa nghĩa lý lấy tiểu thấy đại, cho nên nó tương đồng với 108 hạt.
 • 27 hạt dùng khi tụng/niệm Hiệu lượng sổ châu công đức kinh, Kim cương đỉnh Du già niệm châu kinh, Văn thù nghi quỹ kinh. 27 hạt biểu thị cho 27 hiền vị của Tiểu thừa tu hành 4 hướng, 4 quả, tức là 18 vị hữu học của 4 hướng, 3 quả trước và 9 vị vô học của quả A La Hán.
 • 21 hạt dùng khi tụng/niệm Đà la ni tập kinh. 21 hạt biểu thị cho 21 giai vị, bao gồm: Thập địa, Thập ba la mật và quả Phật. Thập địa đã được giới thiệu ở mục 54 hạt, ở đây không nhắc lại. “quả Phật” chỉ đạt đến quả vị thành Phật cứu cánh nhất.
 • 18 hạt dùng khi tụng/niệm Văn thù nghi quỹ kinh. Tục gọi là “thập bát tử”. Trong đó, “Thập bát” chỉ “Thập bát giới”, tức lục căn, lục trần, lục thức.
  • Lục căn: (1) nhãn, (2) nhĩ, (3) tỵ, (4) thiệt, (5) thân, (6) ý.
  • Lục trần: (1) sắc trần, (2) thanh trần, (3) hương trần, (4) vị trần, (5) xúc trần, (6) pháp trần.
  • Lục thức: (1) nhãn thức, (2) nhĩ thức, (3) tỵ thức, (4) thiệt thức, (5) thân thức, (6) ý thức.
 • 14 hạt dùng khi tụng/niệm Hiệu lượng sổ châu công đức kinh. 14 hạt biểu thị Bồ Tát Quán Âm cùng với tất thảy chúng sinh trong thập phương, Tam thế, 6 cõi đồng nhất bi ngưỡng, khiến cho chúng sinh đạt được 14 công đức vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh phản chiếu tự tính, đạt được giải thoát là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh xoay chuyển tri kiến, nếu như gặp hỏa hoạn, lửa không thể thiêu cháy là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh xoay chuyển quán thính, tuy bị nước lớn cuốn đi, nhưng nước không thể nhấn chìm là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh lục căn tiêu trừ, khi bị hại, cắt đứt những điều xấu, đó là vô úy.
  • Bồ tát chiếu sáng thập phương, khiến cho chúng sinh không bị dạ xoa, những điều đen tối làm hại, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh nhập La sát quỷ quốc, quỷ tự tiêu diệt điều ác, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh không bị hư vọng thanh trần trói buộc, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh đi trên con đường nguy hiểm giống như đi trên con đường bằng phẳng, gặp giặc mà không bị cướp, đó là vô úy.
  • Khiến cho những người có tính đa dâm, không sinh sắc niệm, đó là vô úy.
  • Khiến cho những người hay oán hận, tức giận không sinh sân huệ, đó là vô úy.
  • Khiến cho tất thảy những người không có thiện tâm, tránh xa si ám, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh không có con, người muốn cầu con trai, khiến cho họ sinh được con trai, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sịnh không có con, người muốn cầu con gái liền sinh được con gái, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh niệm trì danh hiệu Quán Âm được phúc đức nhiều như hằng hà sa số.

Có một quan niệm về số lượng hạt trên vòng tay phong thủy liên quan đến thuyết “SINH – LÃO – BỆNH – TỬ” trong vòng luân hồi. thứ tự số 1 là chữ sinh và sẽ được lặp lại chữ này ở số 5, 9, 13, 17 và các số 6, 7, 8 sẽ rơi vào các yếu tố Lão, Bệnh & Tử. Nếu vòng tay đá phong thủy có 16 hạt thì đây sẽ là vòng tay xấu, rơi vào Tử không tốt cho chủ nhân. Tốt hơn hết là nên có 17 hạt để rơi vào chữ Sinh, tránh 18 hạt Lão và 19 hạt – Bệnh.

Cũng có một quan niệm dân gian khác khuyên chọn số lượng hạt nên ứng vào số lẻ là các số 17, 19 hoặc 21 hạt để được ứng vào số lẻ – thuộc vào tính dương và đây là đại diện cho nguồn năng lượng tốt cho người đeo.

Comments

comments

1 / Vay tiền trả góp bằng đăng ký xe hồ sơ thủ tục cập nhật mới nhất

Bạn đang cần tiền dùng để chi tiêu cá nhân, gia dụng gia đình hay xoay sở những khó khăn cuộc sống? Đừng quá lo lắng vì hiện nay thị trường có nhiều ngân hàng và đơn vị tài chính thiết kế những sản phẩm vay tiện ích, tối giản hóa thủ tục và ít khắt khe trong điều kiện vay vốn.Vay theo cavet xe máy đang được nhiều khách hàng sử dụng bởi những ưu điểm vượt trội mà nó mang đến. Cùng vaytinchapvpbank.vn tìm hiểu tất tần tật những thông tin chi tiết vay tiền trả góp bằng đăng ký xe máy ngay nhé![caption id="attachment_14340" align="aligncenter" width="640"] Vay tiền trả góp bằng đăng ký xe[/caption] Dưới đây là những cập nhật về vay tiền trả góp bằng đăng ký xe hồ sơ cập nhật mới...

2 / Margin là gì? Các sử dụng ký quỹ trong forex hiệu quả

Ký quỹ (Margin) là thuật ngữ cơ bản mà bất cứ trader nào cũng phải nắm khi tham gia vào thị trường forex. Có thể hiểu đơn giản kỹ quỹ là số tiền mà bạn phải nạp vào để thực hiện các giao dịch tại các sàn forex. Vậy cụ thể, Margin là gì? Cách sử dụng ký quỹ forex như thế nào để tránh được các rủi ro không mong muốn? Hãy cùng Tradervn tìm hiểu qua bài viết này nhé. Margin là gì? Margin hãy còn gọi là ký quỹ là một khoản tiền mà các nhà đầu tư dùng để thế chấp cho các sàn giao dịch. Hay có thể hiểu, ký quỹ là  số tiền tối thiểu nhà đầu tư cần có để mở một vị thế giao dịch. Dựa vào yêu cầu ký quỹ này mà nhà đầu tư có thể biết được mức đòn bẩy tối đa được sử dụng...

3 / iEURO2020 – Nhận định kèo đội tuyển Bắc Macedonia kỳ Euro 2020 – 2021

Người hâm mộ đội tuyển Bắc Macedonia vẫn đang tin rằng với sự chèo lái cũng như kinh nghiệm của của HLV Igor Angelovski  sẽ giúp cho đội bóng của Nam Âu có được tấm vé vào vòng 16 đội trong lần đầu tiên tham dự dù cho điều đó là thật sự rất khó.Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bán Kết Euro 20211/ Thành tích gần đây của đội tuyển Bắc Macedonia trước kỳ Euro 2020-21Trong quá khứ, Bắc Macedonia cũng từng tham dự vòng loại Euro nhưng cũng cũng đã rất nhiều lần phải dừng bước ở vòng đấu này và không thể giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất của châu lục. Do đó, cũng vì thế mà tân binh đến từ Nam Âu bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất của giải đấu. Kết thúc...

4 / Cách chọn vòng phong thủy mệnh kim chuẩn nhất

Bạn là người thuộc mệnh kim, đang muốn mua một vòng phong thủy để tự tin, may mắn hơn nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách chọn vòng phong thủy phù hợp cho người mệnh kim. 1.   Bạn có thật sự là mệnh Kim? Trước khi bắt đầu chọn vòng phong thủy, bạn nên xác định lại mình có phải là mệnh Kim hay không. Để tránh chọn nhầm vòng tay ở các mệnh khác. Mệnh Kim ở đây dựa vào cung phi, cung phi của nam và nữ khác nhau.Ví dụ: Bạn sinh năm 1993 là Kiếm Phong Kim và cho mình là mạng Kim, đây chính là ngũ hành bản mệnh chứ không phải cung mệnh. Nếu là nam thì bạn là mệnh Kim, nhưng là nữ bạn là mệnh Thổ.Nếu muốn biết rõ mình thuộc mệnh nào bạn nên tra...

5 / Vay Tiền Online Nhanh Cấp Tốc 24/24 Bằng CMND Lãi Suất 0% Uy Tín

Vay tiền Online là hình thức vay tiền nhanh trực tuyến được phổ biến trong thời gian gần đây với nhiều tính năng nổi bật như: giải ngân siêu tốc, không chứng minh thu nhập, không cần gặp mặt. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình thức vay online nhanh là gì? Điều kiện đăng ký ra sao? Đơn vị nào cho vay tốt nhất? Vay tiền online là gì? Là hình thức vay tiền trực tuyến trên website chỉ cần CMND/ thẻ căn cước của bạn đủ điều kiện. Hạn mức xét duyệt cho khoản vay tiền online 24/7 từ 1 triệu đến 15 triệu mà không cần chứng minh thu nhập, không cần gặp mặt. Chỉ cần bạn điền đầy đủ thông tin đăng ký trên web vay tiền online là được.[caption id="attachment_14306" align="aligncenter"...

Shares