Xem ngay
sale image

Số hạt trên vòng đeo tay phong thuỷ bao nhiêu là đúng?

12:26 03/05/2018

Bạn chuẩn bị mua vòng tay đá phong thủy và muốn biết số hạt trên vòng đeo tay phong thuỷ có 14 hạt, 16 hạt, 18 hạt, 19 hạt hay thậm chí là 25 hạt có ý nghĩa gì với cung mệnh năm sinh của mình? Số hạt vòng tay phong thủy rất quan trọng, nếu bạn chọn được mẫu đá hợp mệnh mà không đúng số hột cũng là điều không nên.

Số hạt trên vòng đeo tay phong thuỷ có quan trọng?

Có thể nói số hạt trên vòng đeo tay phong thuỷ cực kỳ quan trọng khi bạn quyết định mua vòng tay đá phong thủy hợp với cung mệnh của mình. Nếu như bạn đã hao tâm tổn sức tìm hiểu tất cả các loại đá, mà đá cũng như chọn được cho mình một màu đá ưng ý nhất, hợp với cung mạng của mình nhất mà bỏ qua việc đếm số hạt trên vòng tay của mình cũng xem như bạn chưa làm gì cả trong quá trình chọn lựa chiếc vòng cho mình.

Số hạt trên vòng đeo tay phong thuỷ

Vậy số lượng hạt vòng tay phong thủy có ý nghĩa gì, có đúng là số lượng hạt quyết định đến công dụng phong thủy của vòng tay mà bạn đeo như thế nào?

Khi tìm hiểu về lịch sử ra đời của chiếc vòng tay phong thủy có thể nói đây là một vật trang sức có lịch sử từ rất lâu. Hình ảnh đầu tiên mọi người thường thấy chính là trên tay đức phật thích ca khi ngài niệm phật thường lẩy ngón tay trên từng hạt. Có sự khác biệt chính là trang hạt của ngài không phải bằng đá mà bằng gỗ thô sơ mộc mạc hơn rất nhiều. Tên của chiếc vòng mà đức Phật sử dụng theo tên gọi của phật giáo là Niệm Châu – Hạt dùng cùng với niệm.

Sự tích về chiếc vòng của đức Phật cũng có một truyền thuyết riêng kể về ý nghĩa của vòng tay này. Khi đi ngang qua nước Triều Tiên (trước đây gọi là Cao Ly) ngài được nghe về tâm nguyện của đức vua xứ này nói về những ưu phiền mà ông đang mang phải. Đức Phật đưa ra một lời khuyên với nhà vua “Nếu ngài muốn thân tâm không tán loạn, trong lòng thanh tịnh, khi chết đi sẽ được đầu thai đến cõi Diệm Thiên Thứ Ba thì hãy chuyên tâm niệm phật mỗi ngày, khi niệm phật nhà vua hãy sử dụng tràng hạt có 108 hạt để lần trên ngón tay tất sẽ thành tâm nguyện và giải hết được ưu phiền trong ngài.”

Sau khi áp dụng thử theo lời khuyên của đức Phật nhà vua cảm thấy tâm hồn thanh tịnh, giải được rất nhiều ưu phiền ngài mang bấy lâu nay liền ban lệnh chế tác thêm 1000 chuỗi hạt đẻ ban tặng cho các cung tần, hoàng thân quốc thích và quan lại trong triều và căn dặn mọi người nên làm theo lời khuyên của đức Phật dành cho mình.

Sự tích này mọi người có thể thấy được trích dẫn trong quyển kinh “mộc hoạn tử kinh” – đây cũng là trích dẫn xa xưa nhất đề cập đến vòng tay phong thủy và giải thích nguồn gốc ra đời của nó.

Vòng đeo tay 108 hạt có ý nghĩa gì?

Theo kinh pháp nhà Phật không chỉ có loại 108 hạt mà còn có những loại với số hạt khác nhau và tương ứng với các loại kinh khác nhau:

 • 1.080 hạt dùng khi tụng/niệm Kim cương đỉnh Du già niệm châu kinh. 1.080 hạt biểu thị cho thập giới, mỗi giới có 108 phiền não, hợp thành 1.080 phiền não. Thập giới biểu thị cho 10 thế giới mê và ngộ, có thể phân thành 10 loại như sau:
  • (1) Cõi địa ngục
  • (2) cõi quỷ đói
  • (3) cõi súc sinh
  • (4) cõi Atula
  • (5) cõi người
  • (6) cõi trời
  • (7) cõi Thanh Văn
  • (8) cõi Duyên Giác
  • (9) cõi Bồ Tát
  • (10) cõi Phật.
 • 108 hạt dùng khi tụng/niệm Mộc hoạn tử kinh, Hiệu lượng sổ châu công đức kinh, Kim cương đỉnh Du già niệm châu kinh, Đà la ni tập kinh, Văn Thù nghi quỹ kinh. Chuỗi niệm châu có 108 hạt là loại thường thấy nhất, biểu thị cho sự cầu chứng 108 Tam muội, đoạn trừ 108 phiền não, từ đó khiến cho thân tâm đạt đến trạng thái tịch tĩnh.
 • 54 hạt dùng khi tụng/niệm Hiệu lượng sổ châu công đức kinh, Kim cương đỉnh Du già niệm châu kinh, Văn Thù nghi quỹ kinh. 54 hạt biểu thị cho 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát. Trong đó bao gồm: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, lại cộng thêm tứ thiện căn vị.
  • Thập tín: (1) Tín tâm, (2) niệm tâm, (3) tinh tiến tâm, (4) tuệ tâm, (5) định tâm, (6) bất thoái tâm, (7) hộ pháp tâm, (8) hồi hướng tâm, (9) giới tâm, (10) nguyện tâm.
  • Thập trụ: (1) Sơ phát tâm trụ, (2) trì địa trụ, (3) tu hạnh trụ, (4) sinh quý trụ, (5) phương tiện cụ túc trụ, (6) chính tâm trụ, (7) bất thoái trụ, (8) đồng chân trụ, (9) vương tử trụ, (10) quán đỉnh trụ.
  • Thập hạnh: (1) Hoan hỷ hạnh, (2) nhiêu ích hạnh, (3) vô sân hận, (4) vô tận hạnh, (5) ly si loạn hạnh, (6) thiện hiện hạnh, (7) vô trước hạnh, (8) tôn trọng hạnh, (9) thiện pháp hạnh, (10) chân thực hạnh.
  • Thập hồi hướng: (1) Cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng, (2) bất hoại hồi hướng, (3) đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, (4) chí nhất thiết xứ hồi hướng, (5) vô tận công đức tạng hồi hướng, (6) tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, (7) tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng, (8) chân như tướng hồi hướng, (9) vô phược vô trước giải thoát hồi hướng, (10) pháp giới vô lượng hồi hướng.
  • Thập địa: (1) Hoan hỷ địa, (2) ly cấu địa, (3) phát quang địa, (4) diệm tuệ địa, (5) nan thắng địa, (6) hiện tiền địa, (7) viễn hành địa, (8) bất động địa, (9) thiện tuệ địa, (10) pháp vân địa.
  • Tứ thiện căn: Chỉ trước khi kiến đạo, quán Tứ đế và tu hành 16 hạnh tướng để đạt đến 4 giai vị tu hành vô lậu thánh vị, bao gồm: (1) Noãn vị, (2) định vị, (3) nhẫn vị, (4) thế đệ nhất vị.
 • 42 hạt dùng khi tụng/niệm Đà la ni tập kinh. 42 hạt biểu thị cho 42 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác.
 • 36 hạt dùng khi tụng/niệm Văn thù nghi quỹ kinh. 36 hạt không có hàm nghĩa chính xác, thông thường để tiện cho việc mang theo bên mình, chia 108 hạt thành 3 chuỗi, mỗi chuỗi 36 hạt. Trong đó, hàm chứa nghĩa lý lấy tiểu thấy đại, cho nên nó tương đồng với 108 hạt.
 • 27 hạt dùng khi tụng/niệm Hiệu lượng sổ châu công đức kinh, Kim cương đỉnh Du già niệm châu kinh, Văn thù nghi quỹ kinh. 27 hạt biểu thị cho 27 hiền vị của Tiểu thừa tu hành 4 hướng, 4 quả, tức là 18 vị hữu học của 4 hướng, 3 quả trước và 9 vị vô học của quả A La Hán.
 • 21 hạt dùng khi tụng/niệm Đà la ni tập kinh. 21 hạt biểu thị cho 21 giai vị, bao gồm: Thập địa, Thập ba la mật và quả Phật. Thập địa đã được giới thiệu ở mục 54 hạt, ở đây không nhắc lại. “quả Phật” chỉ đạt đến quả vị thành Phật cứu cánh nhất.
 • 18 hạt dùng khi tụng/niệm Văn thù nghi quỹ kinh. Tục gọi là “thập bát tử”. Trong đó, “Thập bát” chỉ “Thập bát giới”, tức lục căn, lục trần, lục thức.
  • Lục căn: (1) nhãn, (2) nhĩ, (3) tỵ, (4) thiệt, (5) thân, (6) ý.
  • Lục trần: (1) sắc trần, (2) thanh trần, (3) hương trần, (4) vị trần, (5) xúc trần, (6) pháp trần.
  • Lục thức: (1) nhãn thức, (2) nhĩ thức, (3) tỵ thức, (4) thiệt thức, (5) thân thức, (6) ý thức.
 • 14 hạt dùng khi tụng/niệm Hiệu lượng sổ châu công đức kinh. 14 hạt biểu thị Bồ Tát Quán Âm cùng với tất thảy chúng sinh trong thập phương, Tam thế, 6 cõi đồng nhất bi ngưỡng, khiến cho chúng sinh đạt được 14 công đức vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh phản chiếu tự tính, đạt được giải thoát là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh xoay chuyển tri kiến, nếu như gặp hỏa hoạn, lửa không thể thiêu cháy là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh xoay chuyển quán thính, tuy bị nước lớn cuốn đi, nhưng nước không thể nhấn chìm là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh lục căn tiêu trừ, khi bị hại, cắt đứt những điều xấu, đó là vô úy.
  • Bồ tát chiếu sáng thập phương, khiến cho chúng sinh không bị dạ xoa, những điều đen tối làm hại, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh nhập La sát quỷ quốc, quỷ tự tiêu diệt điều ác, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh không bị hư vọng thanh trần trói buộc, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh đi trên con đường nguy hiểm giống như đi trên con đường bằng phẳng, gặp giặc mà không bị cướp, đó là vô úy.
  • Khiến cho những người có tính đa dâm, không sinh sắc niệm, đó là vô úy.
  • Khiến cho những người hay oán hận, tức giận không sinh sân huệ, đó là vô úy.
  • Khiến cho tất thảy những người không có thiện tâm, tránh xa si ám, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh không có con, người muốn cầu con trai, khiến cho họ sinh được con trai, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sịnh không có con, người muốn cầu con gái liền sinh được con gái, đó là vô úy.
  • Khiến cho chúng sinh niệm trì danh hiệu Quán Âm được phúc đức nhiều như hằng hà sa số.

Có một quan niệm về số lượng hạt trên vòng tay phong thủy liên quan đến thuyết “SINH – LÃO – BỆNH – TỬ” trong vòng luân hồi. thứ tự số 1 là chữ sinh và sẽ được lặp lại chữ này ở số 5, 9, 13, 17 và các số 6, 7, 8 sẽ rơi vào các yếu tố Lão, Bệnh & Tử. Nếu vòng tay đá phong thủy có 16 hạt thì đây sẽ là vòng tay xấu, rơi vào Tử không tốt cho chủ nhân. Tốt hơn hết là nên có 17 hạt để rơi vào chữ Sinh, tránh 18 hạt Lão và 19 hạt – Bệnh.

Cũng có một quan niệm dân gian khác khuyên chọn số lượng hạt nên ứng vào số lẻ là các số 17, 19 hoặc 21 hạt để được ứng vào số lẻ – thuộc vào tính dương và đây là đại diện cho nguồn năng lượng tốt cho người đeo.

Comments

comments

1 / Trâu vàng 9999 món được người dân săn đón trong ngày vía thần tài 2021

Trước ngày vía Thần Tài, các tên thương hiệu tiến thưởng trong nước hàng loạt tung ra nhiều mẫu trâu tiến thưởng cho năm Tân Sửu. Những mẫu này đa dạng về trọng lượng, lạnh lẽo tiền and mẫu mã. Trong Hình ảnh là mẫu trâu đúc nguyên khối làm từ tiến thưởng 9999, khối lượng từ 3 đến 5 chỉ của DOJI. Rét tiền nhờ vào lạnh quà hiện tại cộng thêm tiền công chế tạo.Dường như, Brand Name này cũng cho công bố tủ chứa đồ đồng vàng Kim ngưu chiêu tài từ một đến mười chỉ, tính theo giá vàng 9999. Ngoài trâu vàng, hãng còn chào làng bộ sưu tầm Âu tiến thưởng phúc long, vàng ép vỉ Thần Tài đại phát, Thần Tài thịnh vượng, Nhẫn lộc phát tài....giá vàng 9999 hôm...

2 / 1 phân vàng bao nhiêu tiền?

Mua 5 phân vàng là bao nhiêu tiền và bán 1 phân vàng bao nhiêu tiền khi mua hoặc bán tại TpHCM. Mua 3, 5 phân vàng bằng bao nhiêu tiền ở Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang các loại vàng 24k, vàng miếng 18k 7.5 của các thương hiệu SJC, Doji, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, rồng vàng thăng long theo bảng giá hôm nay.1 tấn vàng là bao nhiêu lượng?1 phân vàng bao nhiêu tiền? Để tính được 1 phân vàng bao nhiêu tiền hiện nay cần tham khảo theo thông tin mới nhất gia vang ngay hom nay 1 lượng vàng SJC 24k.Để biết chính xác 1 phân vàng bằng bao nhiêu tiền thì cần biết 1 phân bằng 1 phần bao nhiêu của 1 lượng vàng, 1 chỉ vàng hay 1 cây vàng bằng công thức cách quy đổi đơn vị đo lường vàng như sau:1 zem= 10...

3 / Nguyên TGĐ công ty cổ phần Nguyễn Kim – Phạm Nhật Vinh là ai?

Cơ quan cảnh sát khảo sát Công an Thành Phố Hồ Chí Minh vừa hoàn thành tóm lại khảo sát vụ tham ô and vi phạm luật pháp về cai quản, sử dụng gia sản quốc gia gây thất thoát xa hoa tại C.ty cổ phần cách tân và phát triển Nam TP sài gòn (SADECO).Nguyên tổng giám đốc C.ty Nguyễn Kim Nguyễn Nhật Vinh - Ảnh: Dân tríKèm với toàn thể giấy tờ, cơ quan điều tra chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề xuất truy vấn tố Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc công ty IPC kiêm quản trị hội đồng quản trị công ty SADECO) and biển Thị Thanh Phúc (cựu TGĐ công ty SADECO) về tội biển thủ gia tài hơn 1,7 tỷ VNĐ & vi phạm điều khoản về làm chủ, sử dụng gia sản quốc gia gây thất thoát hoang phí.chi tiết là hành động sử dụng...

4 / Thẻ phụ Sacombank là gì? Cách mở thẻ phụ Sacombank như thế nào?

Thẻ chính và thẻ phụ Sacombank khác gì nhau? Thẻ phụ Sacombank cũng là sản phẩm thẻ tín dụng Sacombank được mở dựa trên chủ thẻ chính. Thẻ phụ giúp cho khách hàng mở rộng tiện ích sử dụng của của thẻ tín dụng Sacombank tới các người thân. Mỗi thẻ chính được cấp tối đa 02 thẻ phụ và chủ thẻ phụ không cần chứng minh thu nhập. Hạn mức tín dụng của thẻ phụ Sacombank được phép dùng chung với thẻ chính và do chủ thẻ chính quy định. Mọi giao dịch của thẻ phụ sẽ được ghi nhận trong bản sao kê hàng tháng của thẻ chính và do chủ thẻ chính thanh toán. Thẻ phụ tín dụng Sacombank khác với thẻ chính là khi mở thẻ không cần chứng minh thu nhập, hạn mức tín dụng được cấp sẽ thấp...

5 / Thông tin chi tiết về thẻ tin dụng VPBank và cách mở thẻ chính và thẻ phụ VPBank

Thẻ chính và thẻ phụ VPBank khác gì nhau?Thẻ phụ VPBank là chỉ thẻ nguồn đầu tư phụ được tách ra từ thẻ nguồn vốn vay chính và dùng chung hạn mức nguồn đầu tư có thẻ chính. Thẻ phụ được phát hành sau thẻ chính, và chịu chi phối bởi thẻ chính.Mở thẻ nguồn đầu tư phụ sở hữu tức là thêm số lượng người được dùng hạn mức nguồn hỗ trợ của thẻ chính, thay vì chỉ sở hữu chủ thẻ chính được sử dụng thì sẽ có thêm người thân của chủ thẻ chính được tiêu dùng. Mọi đàm phán của chủ thẻ phụ đều tính vào sao kê của chủ thẻ chính và do chủ thẻ chính trả tiền dư nợ.Phí thường niên của thẻ phụ được tính phí riêng tách biệt so có thẻ chính, bình thường mức phí...

Shares